• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opieka specjalistyczna

Dzieci w naszej placówce objęte są opieką specjalistyczną. Opiekę nad dziećmi sprawuje psycholog, Audika i logopeda. Ponadto dzieci z naszego przedszkola objęte są wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dzieci w naszej placówce objęte są opieką specjalistyczną. Opiekę nad dziećmi sprawuje:

  • Psycholog – dzieci w naszym przedszkolu są objęte całorocznym wsparciem psychologa. Do jego obowiązków należy: prowadzenie badań diagnostycznych w celu określenia potencjalnych możliwości i mocnych stron dzieci, ocena gotowości szkolnej naszych wychowanków, współprowadzenie zajęć adaptacyjnych, wspieranie pracy nauczycieli w celu kształtowania sytuacji wychowawczych wspierających rozwój dziecka, wspieranie rodziców poprzez prowadzenie poradnictwa wychowawczego i przygotowywanie pogadanek dla rodziców. Zadaniem psychologa jest stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci, analizowanie ich niepowodzeń, diagnozowanie indywidualnych potrzeb dzieci i grupy, a także dbanie o poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Funkcję tę pełni Pani mgr Joanna Grądziel.
  • Logopeda – na początku każdego roku przedszkolnego wszystkie nowoprzyjęte dzieci badane są przez logopedę, który przeprowadza badanie przesiewowe. Każde badanie odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Na jego podstawie rodzic otrzymuje diagnozę o poziomie rozwoju mowy dziecka, w której zawarte są wskazania do dalszej pracy.
  • Poradnia Psychologiczna – dzieci z naszego przedszkola objęte są wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Lublinie, która mieści się przy ul. Pogodnej 54.

Rodzice mogą się zwrócić o pomoc do Poradni, w sytuacji kiedy potrzebne jest:

  • indywidualne specjalistyczne badanie na terenie Poradni,
  • wydanie opinii na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych,
  • wydanie orzeczeń przez Zespół Orzekający w Poradni,
  • udzielenie porad rodzicom po przeprowadzonych badaniach,
  • terapia psychopedagogiczna na terenie Poradni dla dzieci z deficytami rozwojowymi,

Do poradni można zgłosić się osobiście, za pomocą maila: poczta@ppp1.lublin.eu lub skontaktować się telefonicznie tel./fax +48 81 745 85 52, +48 81 745 75 78.