• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady rekrutacji

Dziecko zostaje przyjęte do przedszkola na podstawie „karty zgłoszeniowej dziecka” i „umowy” zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrekcją przedszkola (patrz załączniki). O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia. Istnieje możliwość przyjęcia dziecka w ciągu roku przedszkolnego, jeśli posiadamy wolne miejsca w grupach.

Rekrutacja do naszego przedszkola zaczyna się od stycznia danego roku na zasadach powszechnej dostępności. Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 roku życia.

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

  • Maluszki: 2,5 – 3 lata. W przypadku dzieci 2,5 letnich konieczna jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzamy czy dziecko wykazuje odpowiednią dojrzałość emocjonalną, społeczną i poznawczą.
  • Średniaki: 3,5 – 4 lata
  • Starszaki: 5-6 lat

Rekrutacja odbywa się w trzech krokach:

  • Złożenie „karty zgłoszeniowej dziecka” – osobiście w placówce lub drogą elektroniczną za pomocą adresu: ap@jestem.org.pl
  • Potwierdzeniem zapisu dziecka do przedszkola jest wpłata wpisowego w wysokości 350 zł na konto bankowe; Bank BOŚ: 12 1540 1144 2067 6472 7150 0001
  • Podpisanie umowy pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.